128
 سقف واحد با فیبر نوری و کریستال
سقف واحد با فیبر نوری و کریستال

اجرای فیبر نوری وکریستال روی سقف واحد واقع در فرمانیه ارشیتکت خانم مهندس شیربهار


© طراحی شبکیه